دفتر مرکزی : 982188448501+info@Parseshen.co
سنجش رضایت مشتری
دفتر مرکزی : 982188448501+info@Parseshen.co
سنجش رضایت مشتری

فرم تعیین رضایتمندی که با هدف ارتباط صمیمی و نزدیک با مشتریان و تامین خواست ها و نیازها و بررسی مشکلات شما طراحی گردیده شده است.
سعی و تلاش ما درمجموعه شرکت صنایع رنگ و رزین پارس اشن تامین این خواسته ها بوده ، و انتظار ما دقت در تکمیل وصحت در ارائه نظرات است. صمیمانه این همکاری را ارج می نهیم.

 

برای ثبت نظر، دسته بندی مورد نظر را از گزینه های زیر انتخاب کنید.

حلال

1 کیفیت محصولات
2 بسته بندی
3 روابط عمومی
4 حمل و تحویل
 • درصد جامد

 • ویسکوزیته(غلظت)

 • خشکائی

 • ذرات معلق

 • براقیت

رنگهای پودری

1 کیفیت محصولات
2 بسته بندی
3 روابط عمومی
4 حمل و تحویل
 • پوشش

 • چسبندگی

 • ضربه(مستقیم-معکوس)

 • مطابقت فام رنگ(تطبیق داشتن شید رنگ)

 • براقیت

ساختمانی

1 کیفیت محصولات
2 بسته بندی
3 روابط عمومی
4 حمل و تحویل
 • پوشش

 • ویسکوزیته(غلظت)

 • خشکائی

 • مطابقت فام رنگ(تطبیق داشتن شید رنگ)

 • براقیت

رنگهای خودرویی

1 کیفیت محصولات
2 بسته بندی
3 روابط عمومی
4 حمل و تحویل
 • پوشش

 • ویسکوزیته(غلظت)

 • خشکائی

 • مطابقت فام رنگ(تطبیق داشتن شید رنگ)

 • براقیت

رزین

1 کیفیت محصولات
2 بسته بندی
3 روابط عمومی
4 حمل و تحویل
 • درصد جامد

 • ویسکوزیته(غلظت)

 • خشکائی

 • ذرات معلق

 • براقیت

رنگ های چوب

1 کیفیت محصولات
2 بسته بندی
3 روابط عمومی
4 حمل و تحویل
 • پوشش

 • ویسکوزیته(غلظت)

 • خشکائی

 • مطابقت فام رنگ(تطبیق داشتن شید رنگ)

 • براقیت

رنگ های صنعتی

1 کیفیت محصولات
2 بسته بندی
3 روابط عمومی
4 حمل و تحویل
 • پوشش

 • ویسکوزیته(غلظت)

 • خشکائی

 • مطابقت فام رنگ(تطبیق داشتن شید رنگ)

 • براقیت